Servicevoorwaarden

Houd er rekening mee dat, vertalingen zijn alleen voor referentiedoeleinden en geen juridisch definitieve vertaling van de originele Engelse teksten. In het geval dat er een verschil ontstaat met betrekking tot de betekenis hierin, de originele Engelse versie prevaleert als de officiële gezaghebbende versie.

Deze Servicevoorwaarden ("ToS") zijn van toepassing op uw gebruik van onze (online) games en diensten, inclusief de (online) functionaliteit van multimediaproducten, applicaties, websites, servers, software en het raamwerk waarmee deze items worden geleverd ( "Services" of "Service") die momenteel worden geleverd of zullen worden geleverd door M2H BV, of een van haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven. (hierna gezamenlijk "M2H" of "Wij" genoemd). "U" en "uw" betekenen de gebruiker van de computer waarop de Service wordt geleverd / gebruikt en die daarom akkoord gaat met deze voorwaarden.

U dient deze Servicevoorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien hierin de basis wordt uiteengezet waarop wij de Services beschikbaar stellen. Als gebruiker geeft uw gebruik van een of alle services en inhoud aan dat u deze servicevoorwaarden, ons privacybeleid (zie het kopje Privacy) en andere toepasselijke voorwaarden accepteert, afhankelijk van de service die u gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot de licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") en andere "spel- / serviceregels" en dat u ermee instemt deze volledig na te leven. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u onze Services niet blijven gebruiken.

Uw remedie voor ontevredenheid over de Service of enig ander materiaal dat door M2H beschikbaar wordt gesteld, is door te stoppen met het gebruik van dergelijke Service.

1. Licentie voor beperkt gebruik

Als M2H van mening is dat u een van de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden hebt geschonden, zullen al uw rechten op het gebruik van de Service worden beperkt voor zover wettelijk toegestaan, tot en met volledige beëindiging van die rechten, zonder enige verdere kennisgeving van M2H of iemand anders. Als uw licentie wordt beëindigd, bent u verplicht om onmiddellijk gebruik te maken van de Service.

2. Commercieel

U mag onze Services niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van M2H of haar geautoriseerde licentiehouders.

3. Gebruiksbeperkingen

U stemt ermee in om onze Services alleen te gebruiken op een manier die in deze overeenkomst wordt beschreven. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming:

 • Reverse-engineering, de Service wijzigen of demonteren.
 • Reproduceer de producten / service.
 • Dit Product of enige kopieën verkopen, in licentie geven, verhuren, leasen, in licentie geven, verspreiden of anderszins overdragen.
 • Verwijder, deactiveer of omzeil alle beveiligingsmaatregelen van de Service.
 • Gebruik de Service, of sta het gebruik van dergelijke Service toe, of stel de Service beschikbaar voor situaties waarin deze kan worden gedownload of geopend door meerdere gebruikers.

Elke schending van deze overeenkomst kan leiden tot beëindiging van het gebruik van de Service zonder voorafgaande kennisgeving en u kunt u blootstellen aan burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan alle documentatie die bij de Service wordt geleverd.

4. Toegangsbeperkingen

Kinderen jonger dan zestien jaar mogen onze Services niet gebruiken zonder toestemming van een ouder of voogd. Door onze Services te gebruiken, garandeert u ons dat u ouder bent dan zestien of dat een ouder / voogd u toestemming heeft gegeven om deze te accepteren.

5. Gedragscode

Voor het gebruik van onze Services moet u zich houden aan de regels die in deze overeenkomst zijn uiteengezet

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gedragscode te kennen, te begrijpen en zich eraan te houden. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die terug te voeren zijn op uw account / gegevens die gebruik maken van de Service. De volgende regels zijn niet bedoeld als uitputtend, en M2H behoudt zich het recht voor om te bepalen welk gedrag zij beschouwt als buiten de geest van de Dienst te vallen en om disciplinaire maatregelen te nemen die zij nodig acht tot en met beëindiging en verwijdering van het Account of toegang intrekken. M2H behoudt zich het recht voor om deze Gedragscode op elk moment te wijzigen.

Mogelijk overtreedt u de Gedragscode als u tijdens het gebruik van onze Services:

 • Alles plaatsen, verzenden, promoten of distribueren dat in strijd is met enige toepasselijke wet, regelgeving of verdrag tijdens het gebruik van of toegang tot het product.
 • Poging om schadelijke programma's en / of gegevens te verzenden die schadelijke software bevatten.
 • Poging om tools of software te gebruiken die zijn ontworpen om onze Services te laten crashen.
 • De normale servicefunctionaliteit verstoren of anderszins handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op andere deelnemers en / of de algehele service-ervaring.
 • Andere gebruikers of entiteiten lastigvallen, in verlegenheid brengen, bedreigen of hen leed of ongemak bezorgen.
 • Het verzenden of communiceren van inhoud die als beledigend wordt beschouwd, inclusief taal die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, seksueel expliciet of racistisch, ethisch of anderszins verwerpelijk is
 • Deelnemen aan een actie die onder meer door oplichting of social engineering
 • Zich bezighouden met "Griefing" (storend gedrag jegens andere gebruikers).
 • Zich voordoen als een entiteit, inclusief maar niet beperkt tot M2H.
 • Toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot delen van de Services die niet voor het publiek beschikbaar zijn gemaakt.
 • Zich bezighouden met gedrag dat illegaal is, zoals inbreuk op de privacy of het schenden of schenden van enig recht van een persoon of entiteit, inclusief enig intellectueel eigendomsrecht.
 • Ongevraagde advertenties of andere vormen van uitnodiging plaatsen of verzenden.
 • Het herhaaldelijk verzenden van ongevraagde of ongewenste berichten naar een enkele gebruiker of het herhaaldelijk plaatsen van soortgelijke berichten in een berichten- / chat- / forumgedeelte beheerd door M2H of zijn licentiegevers, inclusief maar niet beperkt tot continue advertenties om goederen of diensten te verkopen.
 • Het verwijderen, wijzigen of verbergen van enige kennisgeving van copyright, handelsmerk, patent of andere eigendomsrechten van M2H in een van onze Services of het resultaat daarvan.
 • Alles dat M2H in strijd acht met de Services.

M2H is niet verplicht om de gedragscode te bewaken, goed te keuren, te verifiëren of te screenen. M2H behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om op elk moment sancties op te leggen, om welke reden dan ook of zonder reden, met of zonder kennisgeving aan u bij overtreding van de Gedragscode. Dergelijke straffen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • (Online) toegang tot een van onze Services of delen van de Services intrekken / opschorten / verwijderen / beëindigen.
 • Rapporteren van uw activiteiten aan mogelijk betrokken partijen

6. Virtuele goederen en virtuele valuta

U hebt geen eigendom of ander eigendomsbelang in de virtuele goederen en virtuele valuta die u ontgrendelt. Virtuele goederen en virtuele valuta hebben geen geldwaarde. U kunt geen restitutie krijgen voor het kopen van virtuele goederen en virtuele valuta, tenzij dit uitdrukkelijk door ons is toegestaan.

We hebben het recht om alle service-inhoud, inclusief virtuele goederen en virtuele valuta, geheel of gedeeltelijk, op elk moment en om welke reden of zonder reden te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen, te verwijderen of over te dragen, met of zonder kennisgeving aan u, en zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

We bieden geen enkele waarde, contant of anderszins, die wordt toegeschreven aan gegevens die zich bevinden op servers die we beheren of controleren, met inbegrip van Services-inhoud die aan uw account wordt toegeschreven, noch garanderen we deze, en wijzen deze uitdrukkelijk af. De verkoop of overdracht van uw virtuele goederen en virtuele valuta mag alleen worden uitgevoerd via diensten die zijn goedgekeurd of geleverd door ons, indien van toepassing.

7. Kennisgevingen over copyright

De auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruik van onze Diensten zijn eigendom van M2H of haar licentiegevers, licentiehouders of leveranciers en worden beschermd door Nederlandse auteursrechtwetten, internationale auteursrechtverdragen en -conventies en andere wetten. Alle rechten zijn voorbehouden. De licentiegevers van M2H en M2H kunnen hun rechten beschermen in geval van schending van deze voorwaarden.

8. Beperking van aansprakelijkheid

M2H of een van zijn vertegenwoordigers is nooit aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze Services te gebruiken. Dit geldt ook als de gebruiker op de hoogte is gebracht van die mogelijke schade.

M2H of een van zijn vertegenwoordigers zal nooit aansprakelijk zijn voor persoonlijk letsel of enige onrechtmatige daad gepleegd door u of een andere gebruiker van de Services.

In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verliezen en oorzaken van actie hoger zijn dan het bedrag dat u hebt betaald voor de gebruikte Services.

9. Privacy

U erkent dat M2H gegevens kan verzamelen van en door het gebruik van onze Diensten. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaat u ook automatisch akkoord met ons privacybeleid. Ons privacybeleid is hier te vinden: http://www.M2H.nl/privacy.

10. Wijzigingen in voorwaarden, prijzen of product

Veranderingen in termen

 • M2H kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen om juridische, veiligheids- of wettelijke redenen
 • We verwachten van u dat u regelmatig wijzigingen of herzieningen in de voorwaarden controleert, aangezien deze voorwaarden bindend voor u zijn. Elk gebruik van de Services nadat de voorwaarden zijn gewijzigd, impliceert acceptatie van die voorwaarden.

Veranderingen in prijzen van Services

 • M2H behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen van onze Services te wijzigen en de prijzen aan te passen aan een gratis te gebruiken model.

Wijzigingen in services en inhoud

 • M2H kan de inhoud van Services en Services op elk moment wijzigen, om welke reden dan ook, voor het bijwerken, onderhouden of resetten.

11. Garantie

Het gebruik van onze Services is op eigen risico. Onze Services worden geleverd 'AS IS' en we wijzen alle andere garanties af. We kunnen niet garanderen dat de functies van onze Services aan uw eisen voldoen.

Door ons of onze vertegenwoordigers verstrekte informatie kan geen garantie opleveren. Als uw rechtsgebied de genoemde uitsluitingen niet toestaat, is deze niet op u van toepassing.

12. Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Als een voorwaarde van deze Servicevoorwaarden niet afdwingbaar is door een rechtbank, moet die voorwaarde toch zoveel mogelijk worden gehandhaafd. De overige termijnen blijven volledig van kracht.

13. Schadeloosstelling

U stemt er hierbij mee in om M2H en gelieerde ondernemingen te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, schade, verliezen, rechtszaken, kosten en aansprakelijkheden die voortvloeien uit direct of indirect misbruik van de door M2H BV aangeboden Services, schending van overeenkomsten zoals deze op of enige inbreuk door u op de rechten van een derde partij.

14. Gezondheid

Wanneer u onze Services gebruikt, raden we u aan maatregelen te nemen om uw veiligheid te garanderen. Het is raadzaam om:

 • Gebruik onze Services niet als u moe bent of slaaptekort hebt
 • Zorg ervoor dat u onze Services gebruikt in een goed verlichte ruimte
 • Neem regelmatig een pauze

Sommige gebruikers kunnen epileptische aanvallen krijgen wanneer ze onze Services gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u gebruik maakt van onze Diensten.

Ouders moeten vooral goed op hun kinderen letten bij het gebruik van onze Services. Als ze gedrag vertonen zoals: duizeligheid, visuele problemen, samentrekking van de ogen of spieren, desoriëntatie, onvrijwillige bewegingen of spasmen of tijdelijk bewustzijnsverlies, moeten ze het gebruik van de service onmiddellijk stopzetten en moet u een arts raadplegen.

 

15. Disclaimer

M2H garandeert niet dat de Services vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

De informatie in onze Services is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door M2H en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website. of de informatie, producten, services of gerelateerde afbeeldingen op de Service voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

Via de Service kunt u mogelijk linken naar andere inhoud die niet onder de controle van M2H valt. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die inhoud. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de Services soepel te laten werken. M2H neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Dienst vanwege technische problemen.

16. Diversen

Deze voorwaarden zijn altijd te vinden op: http://m2h.nl/TOS

Voor vragen over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]

M2H is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering, met inbegrip van niet-nakoming door onvoorziene omstandigheden of oorzaak buiten de controle van M2H, zoals overmacht, oorlog, terrorisme, hacking, cyberaanvallen, bommeldingen, gegevensbeschadiging / verlies, rellen, embargo's, daden van civiele of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen of tekorten aan transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.

M2H BV
Nederland
KvK: 66055210

Gerelateerde Links:
https://www.M2H.nl/TOS (Deze pagina)
https://www.M2H.nl/privacy

Print deze pagina